Lovas létesítmények fejlesztése pályázat

lovarda pályázat 2022

A felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovardák tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével. A pályázat további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege max. 100 000 000 Ft, mértéke a települési besorolástól függően 50-70%.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A
támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekt a támogatási kérelem teljes elutasítását
vonja maga után.

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére
megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem
jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1 pontja
tartalmazza.

Felújítás, vagy bővítés a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg. Az
előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás vagy bővítés az érintett – előzetes helyszíni
szemle nélkül megkezdett – projektelem elutasítását vonja maga után.
A projekt részét képező gép/berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz
kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének
és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.
Tervezési költségek esetén a kapcsolódó dokumentáció kiállítási dátuma, valamint az 5.5. fejezetben
felsorolt általános költségekhez kapcsolódó számla kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 2014. január
1.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le,
köteles a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.
Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az elháríthatatlan külső ok (vis maior)
esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések
megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes
szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg.
Forrás: palyazatok.org

Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes